Mesures excepcionals a FSE per la crisi del COVID-19

Atenent a l’Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s’adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el desenvolupament dels programes del darrer any de Formació Sanitària Especialitzada de les següents especialitats

Geriatria, Medicina del Treball, Medicina Familiar i Comunitària, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva i Salut Pública, Pneumologia, Pediatria i les seves Àrees Específiques, Radiodiagnòstic, Microbiologia i Parasitologia, Infermeria del Treball, Infermeria Famliar i Comunitària, Infermeria Geriàtrica i Infermeria Pediàtrica

queden afectades per una pròrroga de contractació. 

En particular, es disposa el següent:

  • Queden suspeses les rotacions en curs o programades dels residents, per a què aquests puguin prestar serveis en aquelles unitats en les quals es precisi un reforç del personal derivat de les necessitats assistencials.
  • El Ministeri de Sanitat gestionarà les sol·licituds de les comunitats autònomes o dels centres de l’Administració General de l0Estat, que no comptant amb residents en formació, precisin dels serveis d’aquests professionals. A aquests efectes, el Ministeri de Sanitat contactarà amb aquelles comunitats autònomes a les quals, en atenció a la seva situació particular, els pugui ser sol·licitat el trasllat de residents a una altra comunitat autònoma amb necessitats assistencials majors.
  • L’autoritat sanitària competent de la comunitat autònoma podrà determinar que els residents que no estiguin en el darrer any de formació, de les especialitats mencionades a l’inici o de qualsevol altra, prestin serveis en unitats amb especial necessitat.