Què som?

La Comissió de Docència és el màxim òrgan gestor de la formació especialitzada en el seu àmbit, i com a tal estendrà les seves competències a tots els dispositius assistencials, docents o de recerca del centre o unitat docent que tinguin formació especialitzada.

El RD 183/2008 defineix la Comissió com l´òrgan col.legiat a qui correspon organitzar la formació, supervisar la seva aplicació pràctica i controlar els cumpliment dels objectius previstos als programes de formació de les diferentes especialitats en Ciències de la Salut.

Funcionalment, és un òrgan auxil.liar de Direcció Mèdica, interlocutor entre el Servei de Docència de l´Hospital Universitari i la seva Direcció Mèdica.

Qui som?

President:

Dr. Isidre Albert

Secretària:

Sra. Olga Blanco Carrión

Vocals en representació dels tutors:

 • Representant de tronc mèdic (MI/PNL/Digestiu) i Dermatologia: Dra. Rosario Salas
 • Coordinadora hospitalària de MFiC: Dra. Núria Barrera
 • Representant de tronc quirúrgic (COT): Dr. Aamer Malik
 • Representant de tronc d´imatge clínica (Rx.): Dra. Elisenda Grivé
 • Representant de FIR: Sra. Paula Montoliu

Vocals en representació dels residents:

Són càrrecs renovats anualment.

 • Representant R5 (MI)
 • Representant R4 (COT)
 • Representant R3 (FIR)
 • Representant R2 (MFiC)
 • Representant R1 (Rx)

Facultatiu especialista designat per la Direcció Assistencial

Dra. Astrid Álvarez

Vocal designat per la Comunitat Autònoma

Què fem?

 1. Aprovar a proposta dels corresponents tutors, un pla de formació per cadascuna de les especialitats i per cadascun dels residents en formació. Garantint l’acompliment dels objectius i continguts del programa oficial de la especialitat, adaptant-se a les característiques específiques de cada centre o unitat.
 2. Elaborar el protocol de criteris d’avaluació dels residents.
 3. Proposar als òrgans competents en la matèria la realització d’auditories docents.
 4. Aprovar i fomentar la participació dels residents i especialitats en formació em cursos, congressos, seminaris o reunions científiques, relacionades amb el programa, previ informe de la unitat de suport per a la formació/investigació que em cada cas correspongui, conforme el tutor i el responsable de la unitat assistencial que es tracti.
 5. Facilitar la formació continuada dels tutors en metodologies docents i altres aspectes relacionats amb els programes formatius.
 6. Participar en l’acreditació i reacreditació de tutors.
 7. Remetre al Registre Nacional d’Especialistes en Formació, les avaluacions finals i anuals, així com els resultats de les revisions i els períodes de recuperació que correspongui, dintre dels terminis establerts.
 8. Garantir el funcionament dels canals de comunicació amb els residents.
 9. Procurar que hi hagi una adequada coordinació entre l’ensenyament universitari de grau i post-grau i la formació especialitzada.
 10. Promocionar la docència de grau en els diferents àmbits i estaments de l’entitat. Vetllant per impulsar i coordinar les activitats ja existents i desenvolupant aquelles que es considerin necessàries.
 11. L’aprovació d’estades formatives de professionals fora del període d’especialització, tenint en compte que no interfereixin en la formació especialitzada.
 12. Notificar al Registre Nacional d’Especialistes en Formació les incidències de personal que repercuteixin en la duració del període formatiu.
 13. Totes aquelles funcions que assigni el Departament de Salut o atribueixin els organismes reguladors de la formació sanitària especialitzada.
 14. Totes les funcions que siguin encarregades per part de la Gerència orientades a desenvolupar en l’àmbit de la docència.

Com ho fem?

Ens reunim un cop al mes.

Dades de contacte

Secretaria Comissió de Docència.
Hospital Universitari Sagrat Cor
Viladomat, 288. 08029. Barcelona
Telf/Fax: +93 495 92 87
e-mail:docencia@hscor.com